FRÍ VEFSÍÐA

FYRIR SUMARHÚSIÐ EÐA ÍBÚÐINA

Skráðu gististaðinn þinn á www.ferdaeyjan.is og www.pickiceland.com. 

Aukinn sýnileiki.

Smelltu hér

Frábær þjónustupakki

Nú bjóðum við gistiaðilum frábæran þjónustupakka sem hefur m.a. að geyma fría vefsíðu fyrir þeirra gististað, markaðssetningu, aukinn sýnileika á www.ferdaeyjan.is og www.pickiceland.com sem og erlendum bókunarsíðum, umsjón með samskiptum við gesti og svörun fyrirspurna og margt fleira.

Sjá nánar hér að neðan.

Hvað er innfalið?

Frí vefsíða:
Um er ræða vefsíðu sem skiptist í forsíðu og tvær undirsíður sem gætu verið still upp með eftirfarandi hætti:

 • Forsíða
 • Um gististaðinn
 • Afþreying
 • Bókunarsíða

Fullt verð fyrir slíka vefsiðu er á bilinu 110.000-130.000. auk vsk en þú færð hana á 0 kr.

Hingað til höfum við aðstoðað gistiaðila að búa til efni fyrir vefsíðuna.

Mjög mikilvægt er að myndir af gististaðnum séu í góðum gæðum, bjartar og gefi rétti mynd af gististaðnum. Góðar myndir eykur líkurnar á bókunum.

Við aðstoðum þig við textagerðina en mikilvægt er að textar hafa að geyma hnitmiðaðar lýsingar af gisteigninni.

Þarf ég að greiða fyrir hýsingu á vefsíðunni?
Nei, við sjáum alfarið um það en vefsíðan verður hýst hjá tölvufyrirtækinu Techsupport ehf.

Gistibókunarkerfi – Ekkert mánaðargjald:
Gististaðurinn þinn er skráður í öflugt gistibókunarkerfi sem heldur utan t.d. um allar bókanir óháð því hvort þær hafa komið í gegnum vefsíðu gististaðarins, vefsíðu Pick Iceland eða Ferðaeyjunnar, eða í gegnum erlendar bókunarsíður.

Samskipti:
Við sjáum um að svara fyrirspurnum um gististaðinn ásamt samskipti við gesti sem hafa bókað gistingu.

Bókanir:
Þar sem gististaðurinn er skráður í gistibókunarkerfið okkar,höfum við umsjón og utanumhald bókana.

Greiðslur:
Í gistibókunarkerfinu okkar er sérstakt greiðslukerfi sem þýðir að við sjáum um innheimtu á greiðslum bókana. Aðallega er um ræða sjálfvirkar kortagreiðslur.

Þrif:
Við sjáum ekki um þrifin á sumarhúsum enda eru flest þeirra staðsett utan þéttbýlis en í flestum tilvikum eru sumarhús leigð út með þeim hætti að gestir sjá um að þrífa sjálfir en í skilmálum og húsreglum kemur oft fram hvernig eigi að skila af sér húsinu. Einnig eru sumarhúsin oft leigð út með þeim hætti að gestir koma sjálfir með handklæði, rúmföt og lök. Í sumum tilvikum eru rúm uppábúin og handklæði til staðar sem gestir setja í þvottavél áður en þeir yfirgefa gististaðinn. Í framhaldi sjá gistiaðilar sjálfir um að búa aftur um rúmin.

Ef um sé ræða íbúð í þéttbýli t.d. á höfuðborgarsvæðinu eða Akureyri, þá höfum við haft umsjón með þrifum en aðeins á eignum sem eru í fullri umsjón hjá okkur.

Markaðssetning:
Við sjáum að auglýsa gististaðinn þinn m.a. á Google, samfélagsmiðlum og vefsíðu Ferðaeyjunnar og Pick Iceland ásamt á vinsælum erlendum bókunarsíðum.

 

 

Er binditími?

Nei, gistiaðilar geta hvenær sem er hætt í viðskiptum hjá okkur. Hins vegar, ef gistiaðili sem hefur nýtt sér þennan þjónustupakka, hættir í viðskiptum hjá okkur innan 12 mánaða frá undirritunardagsetningu þjónustusamnings, þá áskiljum við okkur að innheimta sérstakt þjónustugjald að fjárhæð 70.000 kr. auk vsk.

Hver á vefsíðuna?
Að 12 mánuðum liðnum frá undirritunardagssetningu þjónustusamnings, verður þú eigandi að vefsíðunni og léninu.

Get ég birt gististaðinn minn á erlendum bókunarsíðum?

Já, í gegnum gistibókunarkerfi Ferðaeyjunnar, getur þú tengt gististaðinn þinn við erlendar bókunarsíður m.a. Booking.com, Airbnb os.frv.

Á hvaða vefsíðum birtist gististaðurinn minn?

Gististaðurinn þinn mun birtast í leitarvél okkar sem staðsett á www.ferdaeyjan.is og á  www.pickiceland.com. 

Einnig á þeim erlendu bókunarsíðum sem þú vilt tengja gististaðinn þinn við í gegnum gistibókunarkerfi okkar. 

Hver er munurinn á www.pickiceland.com og www.ferdaeyjan.is?

Pick Iceland:
Vefur Pick Iceland er eingöngu kynntur og markaðssetur fyrir erlendum ferðamönnum sem eru í leit af gistingu á Íslandi. Rekstraraðili Pick Iceland er Ferðaeyjan ehf.

Ferðaeyjan:
Vefur Ferðaeyjunnar er eingöngu kynntur og markaðssetur hér innanlands. Gestir sem heimsækja vef Ferðaeyjunnar.

Get ég selt gjafabréf á vef Ferðaeyjunnar?

JÁ.

Ferðaeyjan notast við vefsölukerfi frá Salescloud sem annast sölu á gjafabréfum.

Þegar gestir versla gjafabréf í gistingu á vef Ferðaeyjunnar, fá þeir gjafabréfið sent sjálfvirkt með tölvupóst til sín. Við notkun á gjafabréfinu, þá mætir gesturinn með gjafabréfið og gististaðurinn sendir kóðann sem fram kemur á gjafabréfinu, til Ferðaeyjunnar og í framhaldi fer fram uppgjör.

Hver er þóknun Ferðaeyjunnar?

Grunnþóknun er frá 12% auk vsk af heildarsöluverði hverrar bókunnar sem kemur í gegnum vef Ferðaeyjunnar og Pick Iceland. Ef gististaðurinn er í fullri umsjón hjá okkur, er þóknun þessi hærri. 

 

Hvaða aðra þjónustu bjóðið þið upp á?

Ferðaeyjan ehf á og rekur einnig sölu-og markaðsstofuna Jakarta.is sem aðstoðar gistieigendur að auka sýnileika á sínum gististað á netinu. Um er að ræða þjónustu snýr að eftirfarandi:

 • Vefsíðugerð
 • Gerð markaðs-og auglýsingaefnis
 • Uppsetning á auglýsingaherferðum á samfélagsmiðlum og Google.
 • Myndataka af gistieign
 • Gerð myndbands af gistieign fyrir m.a. vefsíðuna eða samfélagsmiðlana.
 • Önnur tengd þjónusta.
Lesa skilmála

Skilmálar fyrir gistiaðila hjá Ferðaeyjan ehf.

Skilmálar þessir eiga við um eigendur gististaða s.s. sumarhúsa, íbúða, raðhúsa, parhúsa, orlofshúsa, einbýla, hótela, gistiheimila, sem vilja notast við gistibókunarkerfi Ferðaeyjan ehf., til að tengast leitarvél gistinga sem birt er á vef Ferðaeyjunnar og Pick Iceland, við skammtímaleigu á sinni gistieign. Skilmálar þessir taka á notkun gistiaðila á bókunar-og greiðslukerfi Ferðaeyjunnar, tengingu við erlendar bókunarsíður, sem og birtingu gistieignar í leitarvél Ferðaeyjunnar ehf.

Skilgreining lykilhugtaka sem koma fyrir í þessum skilmálum.

Gististaður:
Sumarhús, íbúðir, raðhús, parhús, orlofshúsa, einbýli, hótel, gistiheimili, herbergi og annað sem telst sem gististaður.

Gistiaðili:
Eigandi gististaðar sem er skráð í gistibókunarkerfi Ferðaeyjunnar og leitarvél Ferðaeyjunnar.

Ferðaeyjan ehf:
Ferðaeyjan ehf., kt. 420620-2680, er eigandi og rekstraraðili vefsins Ferdaeyjan.is og pickiceland.com.

Pick Iceland:
Ferðaeyjan er eigandi vefsins www.pickiceland.com. Þar sem nafn Ferðaeyjunnar kemur fyrir í þessum skilmálum er bæði átt við vefinn www.pickiceland.com og www.ferdaeyjan.is.

 

1. Lýsing á þjónustu
Ferðaeyjan býður gistiaðila að skrá gististaði sína og nýta bókunar-og greiðslukerfi þess að halda utan um bókanir á sínum gististað ásamt því birta hann í leitarniðurstöðum í leitarvél Ferðaeyjunnar. Ferðaeyjan býður gistiaðilum að skrá og tengja gististaði sína við erlendar bókunarsíður í gegnum gistibókunarkerfi Ferðaeyjunnar.

2. Skráning
2.1. Gistiaðili veitir Ferðaeyjan heimild til að kynna gististaðinn á vefsíðum sínum og sinna samstarfsaðila.
2.2. Gistiaðili veitir Ferðaeyjunni heimild til að taka á móti greiðslu vegna bókanna á gistingu á gististað gistiaðila. Greiðsla þessi rennur inn á reikning Ferðaeyjunnar sem er aðskildur frá fjármunum Ferðaeyjunnar.
2.3. Við skráningu gististaðar í gistibókunarkerfi Ferðaeyjunnar, verður hann aðgengilegur fyrir notendum leitarvélar Ferðaeyjunnar og kynntur þar til útleigu. Leitarvél Ferðaeyjunnar er aðeins ætluð fyrir gistitstöðum í skammtímalegu fyrir ferðamenn.
2.4. Gistiaðili fær aðgang að yfirlitssíðu með upplýsingum um tekjur vegna bókanna, fjölda bókanna, nýtingu o.fl.
2.5. Gistiaðili samþykkir að virða reglur og skilmála Ferðaeyjunnar ásamt breytingum sem kunna að verða á þeim í framtíðinni og er það hlutverki gistiaðila að fylgjast með tilkynningum um breytingar á skilmálum þessum sem birtast á vef Ferðaeyjunnar eða með tölvupósti.
2.6. Ferðaeyjan áskilur sér rétt að loka fyrir aðgang gistiaðila að bókunarkerfi og taka gististað úr birtingu í leitarvél Ferðaeyjunnar ef forsvarsmenn Ferðaeyjunnar telja að gistiaðili hafi á einhvern hátt brotið gegn ákvæði skilmála og reglum Ferðaeyjunnar.
2.7. Ferðaeyjan áskilur sér rétt til þess að hafna nýskráningu gististaðar ef hún uppfyllir ákveðinn skilyrði.
2.8. Við upphaf hvert leigutímabils skal gististaður vera þrifinn með uppá búin rúm. Þegar á við, skal gististaðurinn geyma nauðsynlegustu muni sem nægja til þess að halda einfalt heimili, s.s. borðbúnað, húsgögn, baðáhöld og annað tengt. Mikilvægt er að uppfæra texta og myndefni ef einhverjar breytingar verða á utan eða innan gististaðarins.

3. Ábyrgð
3.1. Gistiaðili er að öllu leyti ábyrgur fyrir því efni og upplýsingum um gistieign sem hann afhentir til Ferðaeyjuna við skráningu eignarrinnar í gistibókunarkerfi enda tekur Ferðaeyjan ekki að sér að rýna efnislega í t.d. textalýsingar, skilmála, húsreglur og verð nema þó til að veita góða ráðgjöf og þjónustu.
3.2. Gistiaðila er með öllu óheimilt að afhenta upplýsingar um aðgang að sínu svæði t.d. notendanafn og lykilorð sem gistiaðili lætur honum té og er það ábyrgð gistiaðila að varðveita slíkar upplýsingar.
3.3. Ferðaeyjan ber ekki ábyrgð á tilfellum þar sem um kreditkortasvik er að ræða, eða óheimila notkun þriðja aðila á korti viðskiptavina, og því tjóni sem slík svik eða misnotkun kann að hafa í för með sér.
3.4. Ferðaeyjan ber ekki ábyrgð á þeim skemmdum sem viðskiptavinir gistiaðila kunna valda á gististað eða munum þar í eigu gistiaðila eða þriðja aðila.
3.5. Ferðaeyjan ber ekki ábyrgð á því tjóni sem gistiaðili eða viðskiptavinir hans kunna að verða fyrir og rekja má til skyndlegra tæknivillna í kerfum Ferðaeyjunnar eða samstarfsaðilum þess.
3.6. Ferðaeyjan ber ekki ábyrgð á því tjóni sem gistiaðili eða viðskiptavinir hans kunna að verða fyrir og rekja má netárasa á gistibókunarkerfi, greiðslukerfi, vefsíður og tölvupósta. Þó skal Ferðaeyjan gera allt í sínu valdi til að lágmarka hættuna á slíkum netárásum.
3.7. Það er á ábrygð gistiaðila að tryggja að ekki komi upp tvíbókanir. Slíkt er gert með réttum tengingum við gistibókunarkerfi Ferðaeyjunnar. Ef gistiaðili tekur á móti bókunum sem berast utan bókunarkerfis og án vitundar Ferðaeyjunnar, ber gistiaðila sjálfur ábyrgð á því að koma slíkum upplýsingum til Ferðaeyjunnar til skárningar í bókunarkerfi Ferðaeyjunnar.
3.8. Það er á ábyrgð gististaðila að veita þá þjónustu sem hann hefur auglýst á vefsíðum og markaðsherferðum Ferðaeyjunnar.
3.9. Það er á ábyrgð gistiaðila að hafa öll tilskilin leyfi í gildi fyrir starfssemi sína.

4. Þóknun
4.1. Allar bókanir og greiðslur fyrir gistingu sem leigjendur framkvæmir í gegnum bókunarkerfi Ferðaeyjunnar, renna inn á reikning þess.
4.2. Ferðaeyjan tekur 12% grunnþóknun auk vsk af heildarsöluverði hverrar bókunar.
4.3. Almennt er fer uppgjör fram á 5 dag hvers mánaðar nema annað sé um samip, þar sem Ferðaeyjan innheimtir þóknun sína skv. 4.2. gr., af sölu undanliðins mánaðar, skal sala miðast við innritunardag gesta í nýliðnum mánuði.
4.4. Þóknun Ferðaeyjunnar skv. 4.2. gr. kann að koma til hækkunar tímbundið, í ákveðnum tilvikum m.a. þegar gististaður tekur þátt í markaðs-og auglýsingaherferðum Ferðaeyjunnar.
4.5. Þóknun Ferðaeyjunnar skv. 4.2.gr. kann að koma til lækkunar tímabundið, í ákveðnum tilvikum m.a. þegar gististaður nýtir sér þjónust Jakarta markarðsstofu.

5. Þjónusta
5.1. Sú þjónusta sem innfalin er í þóknun Ferðaeyjunnar og tilgreind í 4.2. gr. þessara skilmála er eftirfarandi:

 • Svörun fyrirspurna um gistieignina sem berast í getum samfélagsmiðla, síma,tölvupóst eða vefsíður Pick Iceland og Ferðaeyjunnar
 • Umsjón og utanumhald bókana.
 • Innheimta á greiðslum fyrir bókanir ásamt uppgjöri

5.2. Gistiaðili ber ábyrgð á að útvega þrif á gististaðnum sínum, sem og annast neyðarþjónustu sem veita þarf í gegnum síma, tölvupóst eða viðveru á gististaðnum nema annað sé um samið

6. Force Majeure
6.1. Í tengslum við samning þennan skal hugtakið „Force Majeure“eiga við um eftirfarandi atburði eða aðstæður: stríð, stríðsástand eða sambærilegt ástand, náttúruhamfarir s.s jarðskjálfta, eldgos, gasmengun, flóð, eld, bruna og aðra náttúrulega viðburði sem aðilar samnings hafa hvorki valdið eða hafa áhrif á, verkföll starfsmanna samingsaðila og verktaka á vegum þeirra og verkföll annarra aðila ótengdum samningsaðila sem áhrif hafa á efni þessa samnings, heimsfaraldur, farsóttir/veiru eða ástand vegna sjúkdóma sem hindra efndir samkvæmt leigusamningi, aðgerða eða laga, reglna eða fyrirmæla opinberra aðila, s.s. stjórnvalda eða lögreglu.
6.2. Ef annar hvor aðili þessa samnings telur að þær aðstæður eða atburð hafa orðið sem falla undir Force Majeure samkvæmt ákvæðum þessa samnings og þær muni hafa veruleg áhrif á getu aðilans til að efna samninginn, skal aðilinn tilkynna hinum aðilanum skriflega framangreint þar sem tilgreina skal nákvæmlega aðstæður og atburði sem að mati hans leiða til þess að jafna eigi atburði eða aðstæðum við Force Majeure samkvæmt ákvæði þessu.
6.3. Við framangreindar aðstæður telst hvorugur samningsaðili vanefna þennan samning, sé til staðar atburður eða aðstæður sem jafna má til Force Majeure, tilkomnar eftir gildistöku þessa samnings og hafi ekki verið fyrirsjáanlegar þegar samningur milli aðila var gerður.
6.4. Nú hindrar atburður eða aðstæður sem jafna má við Force Majeure samkvæmt ofansögðu því að aðilar geti efnt skuldbindingar sínar samkvæmt samningi þessum og slíkar hindranir vara í skemmri tíma en 60 daga samfleytt, þá skulu samningsskyldur samningsaðila frestast meðan atburður eða aðstæður vara. Ljúki ástandi eða aðstæðum innan framangreinds tíma, skulu samningsskyldur aðila þá aftur taka gildi að teknu tilliti til breytinga sem leiða af Force Majeure.
6.5. Fari það svo að hindranir sem nefndar eru í 6.4. gr. vara lengur en sá tími sem gefinn er upp í sama ákvæði, þá hafa báðir aðilar heimild til að slíta þessum samningi með skriflegu samkomulagi um slit samningsins. Hvorugur aðila, skal vera ábyrgur hvor gagnvart öðrum vegna þessa, hvorki vegna beins og/eða óbeins tjóns, sem aðili kann að verða fyrir vegna Force Majeure.

7. Uppsögn
Gistiaðila er frjálst að afskrá gistieign sína úr bókunarkerfi og leitarvél Ferðaeyjunnar nema annað sé um samið, og skal hann tilkynna Ferðaeyjunni um það með tölvupósti eða öðrum sannarlegum hætti. Þrátt fyrir þessa afskráningu á Ferðaeyjunnar rétt á þóknunum af bókunum sem átti sér stað fyrir dagsetningu uppsagnar sem Ferðaeyjan innheimtir eins og 4. gr. kveður á um.

8. Notkun logo, mynda og nafni
Gistiaðili veitir Ferðaeyjunni heimild til að notkunar markaðsefni sínu þar með talið öllum myndum af og texta um gistieignina í kynningarherferðum Ferðaeyjunnar og á vef þess og Ferðaeyjunnar. Meðal annars heimilar gistiaðili Ferðaeyjunni að birta umrætt efni á vef sínum, kynningarbæklingum, markpóstum, vefmiðlum, útvarpsmiðlum og sjónvarpsmiðlum.

8. Breytingar á skilmálum
Ferðaeyjan áskilur sér rétt á að breyta þessum skilmálum og skulu allar breytingar vera tilkynntar með sannanlegum hætti til gistiaðila og taka í gildi fyrsta dag næsta mánaðar.

9. Önnur ákvæði
Gistiaðili veiir Ferðaeyjunni að veita samstarfsaðilum sínum aðgang að viðskiptamannaskrá Ferðaeyjunnar, sem munu koma til með að kynna sína þjónustu og vörur fyrir honum sem m.a. stuðla að hagræðingu í rekstri á gististaðnum eða betri þjónustu og upplifun hjá þeim gestum hans

Aðilar eru sammála um að komi til ágreinings á milli þeirra, skuli þeir af fremsta megni leitast við að jafna allan ágreining með samkomulagi sín á milli. Ef það tekst ekki, skal fjalla um ágreining fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur og skulu íslensk lög lögð til grundvallar við framkvæmd og túlkun samningsins.

 

Samþykkt af stjórn Ferðaeyjunnar þann 26.3.2022

Komdu í samstarf

Sendu okkur skilaboð til að fá frekari upplýsingar um okkar þjónustu og við höfum samband þig við fyrsta tækifæri.

Upplýsingar

Pick Iceland

Ferðaeyjan ehf
kt. 420620-2680
Netfang: ferdaeyjan@ferdaeyjan.is

Viltu skrá eign þína?

Fá frekari upplýsingar

Fylgdu okkur

Facebook
Instagram
Linkedin

Covid-19 Update 😷

Because of the coronavirus (Covid-19) outbreak, our in-person services are closed until further notice. You can subscribe to our newsletter below to get regular updates on our availability.