Skilmálar þessir eiga við um eigendur sumarhúsa, íbúða, raðhúsa, parhúsa, orlofshúsa og einbýla, sem vilja notast við bókunarkerfi Lyklaskipta ehf., og tengjast leitarvél Feraðeyjunnar ehf., við skammtímaleigu á sinni gistieign. Skilmálar þessir taka á notkun og aðgangi gistiaðila að bókunar-og greiðslukerfi Lyklaskipta ehf., sem og birtingu gistieignar í leitarvél Ferðaeyjunnar ehf.

Skilgreining lykilhugtaka sem koma fyrir í þessum skilmálum.

Gistieign:
Má flokka sem sumarhús, orlofshús, íbúð, einbýli, raðhús og parhús.

Gistiaðili:
Eigandi gisteignar sem vill skrá eignina í bókunarkerfi Lyklaskipta og leitarvél Ferðaeyjunnar og nota bókunarkerfið fyrir útleigu á sinni eign.

Lyklaskipt ehf:
Lyklaskipti ehf., kt. 611019-2030, Sundaborg 7-9, 104 Reykjavík, er leigusali bókunarkerfis og greiðslukerfis fyrir gistieignir.

Ferðaeyjan ehf:
Ferðaeyjan ehf., kt. 420620-2680, Ármúla 42, 108 Reykjavík, er rekstrar og ábyrgðaraðili vefsins Ferdaeyjan.is þeirri leitarvél gistinga sem er staðsett á þeim vef.

 

1. Lýsing á þjónustu
Lyklaskipti býður gistiaðila að skrá gistieign sína í bókunar-og greiðslukerfi Lyklaskipta og nota það kerfi til að halda utan um útleigumál eignarrinnar. Ekki er um ræða þjónustu þar sem Lyklaskipti hefur fulla umsjón með útleigu á gistieign. Við skráningu gistieignar í bókunar-og greiðslukerfi Lyklaskipta, þá birtist eignin í leitarvél gistinga sem er á vegum Ferðaeyjunnar og er staðsett á vef þess félags, einnig fær gistiaðli aðgang að leitarvél Ferðaeyjunnar á vef mbl.is.

Lyklaskipti býður gistiaðilum að skrá og tengja gistieign sína við erlendar sölurásir á borð við Airbnb og Booking. Slík tenging lágmarkar hættuna á tvíbókunum enda fer slík tenging fram í bókunarkerfi Lyklaskipta.

2. Skráning
2.1. Gistiaðili veitir Lyklaskiptum heimild til að kynna gistieignina á vef sínum og sinna samstarfsaðila.
2.2. Gistiaðili veitir Lyklaskiptum heimild til að taka á móti greiðslu vegna kaupa á gistingu hjá gistiaðila. Greiðsla þessi rennur inn á fjárvörslureikning Lyklaskipta.
2.3. Við skráningu gistieignar í bókunarkerfi Lyklaskipta, verður hún aðgengileg fyrir notendum leitarvélar Ferðaeyjunnar og kynntur þar til útleigu. Leitarvél Ferðaeyjunnar er aðeins ætluð fyrir gistieignir í skammtímalegu fyrir ferðamenn.
2.4. Eitt af þeim skilyrðum sem Lyklaskipti setur fram við skráningu gistieignar í bókunarkerfi sitt, er að bókunarvél gistieignar í bókunarkerfi Lyklaskipta verður að vera tengt þeim erlendum sölurásum s.s. Airbnb og Booking, sem gistieign er tengd við. Þessi tenging kemur í veg fyrir tvíbókanir og gerir gistiaðila kleift að sjá allar bókanir á gistieigninni óháð því hvort þær berast í gegnum erlendar sölurásir, innlendir sölurásir eða beint af vefsíðu gistieignarinnar, í einu og sama dagatali í bókunarkerfi Lyklaskipta.
2.4. Gistiaðili fær sinn eigin skoðunaraðgang að bókunarkerfinu þar sem hann getur m.a. stýrt leiguverði, leigutíma og framboði gistinótta ásamt því að sækja upplýsingar um leigutekjur.
2.5. Gistiaðili samþykkir að virða reglur og skilmála Lyklaskipta ásamt breytingum sem kunna að verða á þeim í framtíðinni og er það hlutverki gistiaðila að fylgjast með tilkynningum um breytingar á skilmálum þessum sem birtast á vef Lyklaskipta eða með tölvupósti.
2.6. Lyklaskipti áskilur sér rétt að loka fyrir aðgang gistiaðila að bókunarkerfi og taka eign úr birtingu í leitarvél Ferðaeyjunnar ef forsvarsmenn Lyklaskipta telja að gistiaðili hafi á einhvern hátt brotið gegn Lyklaskiptum eða skilmálum og reglum Ferðaeyjunnar.
2.7. Lyklaskipti áskilur sér rétt til þess að hafna skráningu og afskrá gistieign úr bókunarkerfinu sínu ef gistiaðila gerist brotlegur á ákvæðum þessara skilmála.
2.8. Við upphaf hvert leigutímabils skal gistieignin vera þrifinn með uppá búin rúm. Gistieignin skal geyma nauðsynlegustu muni sem nægja til þess að halda einfalt heimili, s.s. borðbúnað, húsgögn, baðáhöld og annað tengt. Mikilvægt er að uppfæra texta og myndefni ef einhverjar breytingar verða á utan eða innan gistieignar.
.

3. Ábyrgð
3.1. Gistiaðili er að öllu leyti ábyrgur fyrir því efni og upplýsingum um gistieign sína sem hann afhentir til Lyklaskipta við skráningu eignarrinnar í bókunarkerfi enda tekur Lyklaskipti ekki að sér að rýna efnislega í t.d. textalýsingar, skilmála, húsreglur og verð nema þó til að veita góða ráðgjöf og þjónustu.
3.2. Gistiaðila er með öllu óheimilt að afhenta upplýsingar um aðgang að bókunarkerfi t.d. notendanafn og lykilorð sem gistiaðili lætur honum té og er það ábyrgð gistiaðila að varðveita slíkar upplýsingar.
3.3. Lyklaskipti ber ekki ábyrgð á tilfellum þar sem um kreditkortasvik er að ræða, eða óheimila notkun þriðja aðila á korti viðskiptavina
3.4. Lyklaskipti ber ekki ábyrgð á þeim skemmdum sem viðskiptavinir gistiaðila kunna valda á gistieign, gistieiningum eða munum í eigu gistiaðila.
3.5. Lyklaskipti ber ekki ábyrgð á því tjóni sem gistiaðili eða viðskiptavinir hans kunna að verða fyrir og rekja má til skyndlegra tæknivillna í kerfum Ferðaeyjunnar eða Lyklaskipta sem rekja má til netárása.
3.6. Það er á ábrygð gistiaðila að tryggja að ekki komi upp tvíbókanir. Slíkt er gert með réttum tengingum við bókunarkerfi Lyklaskipta. Ef gistiaðili tekur á móti bókunum sem berast utan bókunarkerfis og án vitundar Lyklaskipta, ber gistiaðila sjálfur ábyrgð á því að skrá slíka bókanir í bókunarkerfi Lyklaskipta.
3.7. Það er á ábyrgð gistiaðila að hafa öll tilskilin leyfi í gildi fyrir starfssemi sína.

4. Útleiga bústaðar
4.1. Ákvæði þessara skilmála kveður ekki á um umsjón Lyklaskipta á útleigu gistieignar heldur einungis til aðgang og afnot gistiaðila á bókunarkerfi og greiðslukerfi Lyklaskipta ásamt tengingu við leitarvél Ferðaeyjunnar.
4.2. Gistiaðili sér alfarið um að sinna samskiptum við leigjendur ásamt því að svara fyrirspurnum um gistieign sína sem berast beint til hans eða eftir atvikum til Ferðaeyjunnar og Lyklaskipta. Gistiaðili skal leggja sig allan fram að svara fyrirspurnum eins fljótt og mögulegt. Allar þær fyrirspurnir um gistieign sem berast til Lyklaskipta eru áframsendar til gistiaðila til vinnslu. Í framhaldi fær fyrirspurnaraðili tölvupósti um þess efnis að fyrirspurnin hans hefur verið móttekin og áframsend til eigenda gistieignarinnar til vinnslu.
4.3. Gistiaðili skal sjálfur sjá um eða útvega þrif á gistieign sinni nema annað sé um samið.
4.4. Gistiaðili er heimilt að loka fyrir bókanir á ákveðnum dögumtil dæmis ef hann ætla sér að nýta eignina fyrir sig eða sína en slíkar lokanir geta haft áhrif á leigutekjur. Fari það svo að heildarsöluvelta gistinga eftir hvern mánuð sé undir 170.000 kr., áskilur Lyklaskipti sér þann rétt að leggja á gistiaðila sérstakt mánaðargjald að fjárhæð 5.900 kr. auk vsk en uppgjör á slíkum gjöldum fara fram í lok hvers árs.

5. Þóknun
5.1. Allar bókanir og greiðslur fyrir gistingu sem leigjendur framkvæmir í gegnum bókunarkerfi Lyklaskipta, renna inn á fjárvörslureikning Lyklaskipta.
5.2. Lyklaskipti tekur 8% þóknun auk vsk af heildarveltu hverrar bókunar sem eiga sér stað í bókunarkerfi Lyklaskipta óháð því hvort þessar bókanir eiga uppruna sinn  í erlendum eða innlendum sölurásum sem bókunarkerfi Lyklaskipta er tengt við.
5.3. Uppgjör eru 5 dag hvers mánaðar, þar sem Lyklaskipti innheimtir þóknun sina af sölu undanliðins mánaðar, skal sala miðast við innritunardag gesta í nýliðnum mánuði.

6. Force Majeure
6.1. Í tengslum við samning þennan skal hugtakið „Force Majeure“eiga við um eftirfarandi atburði eða aðstæður: stríð, stríðsástand eða sambærilegt ástand, náttúruhamfarir s.s jarðskjálfta, eldgos, gasmengun, flóð, eld, bruna og aðra náttúrulega viðburði sem aðilar samnings hafa hvorki valdið eða hafa áhrif á, verkföll starfsmanna samingsaðila og verktaka á vegum þeirra og verkföll annarra aðila ótengdum samningsaðila sem áhrif hafa á efni þessa samnings, farsóttir/veiru eða ástand vegna sjúkdóma sem hindra efndir samkvæmt leigusamningi, aðgerða eða laga, reglna eða fyrirmæla opinberra aðila, s.s. stjórnvalda eða lögreglu.
6.2. Ef annar hvor aðili þessa samnings telur að þær aðstæður eða atburð hafa orðið sem falla undir Force Majeure samkvæmt ákvæðum þessa samnings og þær muni hafa veruleg áhrif á getu aðilans til að efna samninginn, skal aðilinn tilkynna hinum aðilanum skriflega framangreint þar sem tilgreina skal nákvæmlega aðstæður og atburði sem að mati hans leiða til þess að jafna eigi atburði eða aðstæðum við Force Majeure samkvæmt ákvæði þessu.
6.3. Við framangreindar aðstæður telst hvorugur samningsaðili vanefna þennan samning, sé til staðar atburður eða aðstæður sem jafna má til Force Majeure, tilkomnar eftir gildistöku þessa samnings og hafi ekki verið fyrirsjáanlegar þegar samningur milli aðila var gerður.
6.4. Nú hindrar atburður eða aðstæður sem jafna má við Force Majeure samkvæmt ofansögðu því að aðilar geti efnt skuldbindingar sínar samkvæmt samningi þessum og slíkar hindranir vara í skemmri tíma en 60 daga samfleytt, þá skulu samningsskyldur samningsaðila frestast meðan atburður eða aðstæður vara. Ljúki ástandi eða aðstæðum innan framangreinds tíma, skulu samningsskyldur aðila þá aftur taka gildi að teknu tilliti til breytinga sem leiða af Force Majeure.
6.5. Fari það svo að hindranir sem nefndar eru í 5.4. gr. vara lengur en sá tími sem gefinn er upp í sama ákvæði, þá hafa báðir aðilar heimild til að slíta þessum samningi með skriflegu samkomulagi um slit samningsins.Hvorugur aðila, skal vera ábyrgur hvor gagnvart öðrum vegna þessa, hvorki vegna beins og/eða óbeins tjóns, sem aðili kann að verða fyrir vegna Force Majeure.

7. Uppsögn
Gistiaðila er frjálst að afskrá gistieign sína bókunarkerfi Lykaskipta og leitarvél Ferðaeyjunnar og skal hann tilkynna Lyklaskipti um það með tölvupósti eða öðrum sannarlegum hætti. Þrátt fyrir þessa afskráningu á Lyklaskipti rétt á þóknunum af bókunum sem átti sér stað fyrir dagsetningu uppsagnar sem Ferðaeyjan innheimtir eins og 4.2. gr. kveður á um.

8. Notkun logo, mynda og nafni
Gistiaðili veitir Lyklaskiptum heimild til að notkunar markaðsefni sínu þar með talið öllum myndum af og texta um gistieignina í kynningarherferðum Lyklaskipta og á vef þess og Ferðaeyjunnar. Meðal annars heimilar gistiaðili Lyklaskiptum að birta umrætt efni á vef sínum, kynningarbæklingum, markpóstum, vefmiðlum, útvarpsmiðlum og sjónvarpsmiðlum.

Lyklaskipti veitir samstarfsaðilum sínum m.a. Mbl.is, K100, Morgunblaðinu, Viðskiptatengsl ehf o.fl. aðgang að viðskiptamannaskrá sinni, sem munu koma til með að kynna sína þjónustu og vöru fyrir viðskiptavinum Lyklaskipta.

8. Breytingar á skilmálum
Lyklaskipti áskilur sér rétt á að breyta þessum skilmálum og skulu allar breytingar vera tilkynntar með sannanlegum hætti til gistiaðila og taka í gildi fyrsta dag næsta mánaðar.

9. Önnur ákvæði
Lyklaskitpi veitir samstarfsaðilum sínum m.a. Mbl.is, K100, Morgunblaðinu, Viðskiptatengsl ehf o.fl. aðgang að viðskiptamannaskrá Lyklaskipta, sem munu koma til með að kynna sína þjónustu og vöru fyrir viðskiptavinum Lyklaskipta.

Aðilar eru sammála um að komi til ágreinings á milli þeirra, skuli þeir af fremsta megni leitast við að jafna allan ágreining með samkomulagi sín á milli. Ef það tekst ekki, skal fjalla um ágreining fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur og skulu íslensk lög lögð til grundvallar við framkvæmd og túlkun samningsins.

 

Samþykkt af stjórn Lyklaskipta þann 16. mars 2021.

Covid-19 Update 😷

Because of the coronavirus (Covid-19) outbreak, our in-person services are closed until further notice. You can subscribe to our newsletter below to get regular updates on our availability.